19990711YorkAP.jpg (8881 bytes)
19990711YorkAP2.jpg (20644 bytes)