19990620GateNott.jpg (16202 bytes)19990620GateNott2.jpg (9277 bytes)